Tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp (17:48 10/10/2020)


HNP - Ngày 8/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri số 19-TT/TU về việc lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, để lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ...
 
Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ, về công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phụ nữ, lao động nữ, cán bộ nữ; chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng khó khăn, yếu thế, khuyết tật, đơn thân... trên địa bàn thành phố.
 
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Hội Phụ nữ các cấp tinh gọn, hiệu quả theo các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Thành ủy. Tạo điều kiện để Hội Phụ nữ tham gia giám sát, phản biện xã hội những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành phố liên quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để Hội thực sự là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố. Nâng cao trình độ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực mới; tạo mọi điều kiện để phụ nữ ngày càng chủ động, tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật. Kiên quyết lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại, xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ...
 
Chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng kết quả hoạt động của Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua; nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp hội cần bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền thành phố về công tác phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
 
Chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ Thủ đô tham gia tổ chức Hội;  Tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó của thành phố được xã hội và phụ nữ quan tâm.
 
Chỉ đạo công tác nhân sự đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phù hợp với quy định của bộ Luật Lao động hiện hành. Quan tâm bố trí tỷ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số (ở các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số). Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền các cấp.
 
Phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên trực tiếp trong dự kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Hội; phân công cấp ủy viên có uy tín, đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác Hội, ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ đồng cấp. Có chế độ, chính sách phù hợp với các đồng chí cán bộ Hội chủ chốt không đủ điều kiện tái cử.
 
Chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm, bảo đảm các điều kiện để Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức thành công đại hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp, hỗ trợ Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp tổ chức đại hội trang trọng, hiệu quả và đúng tiến độ.
 
Thời gian tiến hành đại hội từ cấp cơ sở đến cấp thành phố được tiến hành trong năm 2021; cấp cơ sở từ quý I/2021, hoàn thành trong quý II/2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III/2021; cấp thành phố hoàn thành trong quý IV/2021.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa mô hình tốt, cách làm hay; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, kịp thời đưa thông tin đến phụ nữ, người dân, nhất là phụ nữ khó khăn, yếu thế, ít có điều kiện tiếp cận thông tin, để đại hội thực sự là ngày hội của các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Chỉ đạo các cấp Hội phát  động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội. Phát hiện, biểu dương, nhân  rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong công tác phụ nữ và trong các phong trào thi đua của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật