Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới (13:56 06/10/2020)


HNP - Ngày 5/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 130-HD/BTGTU, về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị với hình thức phù hợp để quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư. Đối tượng gồm: Đại diện lãnh đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo một số cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chi hội, liên chi hội trực thuộc Hội Nhà báo thành phố.
 
Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Hội Nhà báo thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để hướng dẫn các chi hội, liên Chi hội, hội viên Hội Nhà báo thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, Hội Nhà báo thành phố căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới”.
 
Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của báo chí thành phố. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo thành phố.
 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo thành phố thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực để thu hút hội viên; phát huy vai trò giám sát, phản biện của báo chí với xã hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện tốt Luật Báo chí; đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật