Đạt nhiều kết quả toàn diện trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (10:05 06/10/2020)


HNP - Ngày 30/9, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU (khóa XVI) có Báo cáo số 27-BC/BCĐ về tổng kết Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Đáng chú ý, xác định tầm quan trọng của chương trình, Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình bằng các đề án, đề tài, chuyên đề đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có tính đột phá, tính thuyết phục cao, tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố.
 
Công tác củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả, bước đầu khắc phục tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động kém hiệu quả; việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của thành phố vừa qua được Trung ương, dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. 
 
Công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ; quan tâm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây mới cơ chế, chính sách, chế độ định mức tiêu chuẩn theo hướng công khai, minh bạch và tiết kiệm gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra. Các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng kiên quyết, kiên trì phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
 
Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, trong đó nội dung kiểm tra đã tiến hành ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xác định kiểm tra không có vùng cấm, không có ngoại lệ; các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có chất lượng; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Thành ủy đã chỉ đạo nắm chắc tình hình, không để xảy ra các hoạt động gây rối, khủng bố, phá hoại; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; ứng phó với các tình huống thiên tai và tổ chức cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.
 
Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả; phương thức dân vận được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục; dân vận chính quyền đạt được nhiều kết quả. Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức.
 
Chất lượng hoạt động của HĐND các cấp được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND các cấp được tăng cường; phương pháp chỉ đạo, điều hành có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng sâu sát, cụ thể “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, chú trọng triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Việc phân cấp, phân quyền và ủy quyền từ thành phố xuống cơ sở được tăng cường. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức vi phạm chế độ trách nhiệm công vụ.
 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tham gia đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân, góp phần tích cực giải quyết thành công nhiều việc lớn, việc khó; tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vai trò giám sát, phản biện xã hội ngày càng được phát huy rõ nét hơn. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngày càng chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
 
Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới, chủ động, sáng tạo, sâu sát, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Thành ủy đã có nhiều cải tiến để nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, sát dân; tăng cường các hoạt động đối thoại trực tiếp thông qua các buổi làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những việc lớn, việc khó của thành phố, địa phương, đơn vị.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật