Chuẩn bị tổng kết 20 năm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân (16:17 18/09/2020)


HNP - Ngày 16/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 207-KH/TU, về tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000, của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.

Theo kế hoạch, nội dung tổng kết: Đánh giá việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện và tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị của các cấp Hội Nông dân thành phố. Đồng thời, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Nông dân thành phố. Xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 59-CT/TW trong thời gian tới. Kiến nghị, đề xuất với Trung ương, thành phố các nội dung liên quan nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 59-CT/TW.
 
Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ báo cáo 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW gửi Thành ủy (qua Ban Dân vận Thành ủy) trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp. Các huyện, thị ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị trong Ban Thường vụ, gửi báo cáo Thành ủy (qua Ban Dân vận Thành ủy) trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp. Thành ủy sẽ tổ chức tổng kết trong Ban Thường vụ trong tháng 11/2020.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t