Tập trung thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (10:07 14/09/2020)


HNP - Ngày 10/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU, về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân Thủ đô về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ điều kiện tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, bảo thủ, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bàu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; thể hiện quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với nhiệm vụ chính trị, các vấn đề thiết thực của Thủ đô tại các kỳ họp và các chương trình công tác của Quốc hội; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc, đại biểu các tôn giáo, đại biểu trẻ, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, ngành, nghề, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Hội đồng bầu cử Quốc gia để điều chỉnh, bổ sung cụ thể, chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình bầu cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử, có quy trình chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và Pháp luật.

Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử của Thành ủy và các quận, huyện, thị ủy để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026. Chủ động chỉ đạo công tác nhân sự khi Luật số 47/2019/QH14, ngày 22/11/2019, của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành; đồng thời, chuẩn bị tốt nhân sự ở các địa phương thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, của Quốc hội. Công tác nhân sự phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tính đồng bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các khóa gần đây.

Đảng đoàn HĐND thành phố cùng Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo quy định của pháp luật; chuẩn bị mọi điều kiện, phương tiện, kinh phí phục vụ cho cuộc bầu cử; phối hợp với các ban Đảng Thành ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy. Giao Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo thành lập các cơ quan phụ trách công tác bầu cử; xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo chặt chẽ việc lựa chọn người tham gia các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, bảo đảm là người trung thực, có năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm về công tác bầu cử, có tín nhiệm với nhân dân và phải được tập huấn kỹ trước khi làm nhiệm vụ; chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên môn và cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác bầu cử; bảo đảm cho cuộc bầu cử đạt kết quả tốt theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật