Tiếp tục thực hiện tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng (10:26 08/09/2020)


HNP - Ngày 31/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Chỉ thị nêu rõ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị quan tâm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua.

Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Coi trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng hưởng thụ báo, tạp chí của Đảng. Đầu tư nâng cấp hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã và dành một khoản ngân sách cấp phát miễn phí một số loại báo, tạp chí của Đảng cho tủ sách, thư viện các thôn, xóm, khu dân cư để tăng số lượng phát hành các ấn phẩm báo chí (nhất là báo Đảng), đưa thông tin báo chí kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy đảng và tổ chức đảng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các báo, tạp chí đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đưa tin, viết bài, góp ý kiến phát triển đảng, chính quyền trên báo, tạp chí Đảng.

Báo Hànộimới và một số ấn phẩm về xây dựng Đảng, chính quyền thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các ấn phẩm cần bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục đối với bạn đọc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc xuất bản, phát hành các ấn phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá với đông đảo bạn đọc. Báo Hànộimới thực hiện nghiêm Quyết định số 1487-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc biếu Báo Hànộimới hằng ngày đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.

Văn phòng Thành ủy phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo hướng giao cho một đơn vị làm đầu mối (Ban Tuyên giáo cấp quận, huyện, thị xã; đảng ủy xã, phường, thị trấn) thực hiện đặt mua cho các đơn vị, địa phương cơ sở, bảo đảm đủ số lượng, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn việc đọc, sử dụng và làm theo báo, tạp chí của Đảng phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối trực thuộc tham mưu giúp Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật