Mở đợt tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 (22:13 05/09/2020)


HNP - Ngày 3/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 124-HD/BTGTU, về báo chí của Hà Nội tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, năm 2020.

Theo đó, nội dung tuyên truyền thành 3 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức đại hội. Cụ thể, tuyên truyền trước đại hội về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi đua - khen thưởng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan, đơn vị của thành phố trong 5 năm (2015 - 2020); những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô, đất nước gắn với kết quả của phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015 - 2020; các công trình của các cơ quan, đơn vị chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bên cạnh đó, tôn vinh các tập thể, cá nhân, người tốt, việc tốt, công dân Thủ đô ưu tú, đẩy mạnh tuyên truyền diễn biến, kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, chương trình biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động chào mừng đại hội. Tuyên truyền về nội dung, kết quả tổ chức các kỳ đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, thành phố; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Về tuyên truyền trong đại hội gồm: Diễn biến và nội dung chính của đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến. Tuyên truyền kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, trong đó, nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới. Thông tin, tuyên truyền hoạt động, sự kiện diễn ra trong thời gian tổ chức đại hội. Tuyên truyền sự quan tâm, theo dõi của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với đại hội.

Sau đại hội, tuyên truyền kết quả, thành công của đại hội gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường tuyên truyền, tập trung phân tích làm rõ phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Tiếp tục tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phổ biến các bài học kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn; quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ phong trào học tập điển hình, thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến. Tuyên truyền đầy đủ các hoạt động chào mừng thành công đại hội.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật