Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch (16:17 22/08/2020)


HNP - Ngày 20/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TU, về Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVI).

Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVI) họp ngày 20/8/2020 đã xem xét, thảo luận các nội dung quan trọng: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (dự thảo lần thứ năm), Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Hội nghị cũng đã thảo luận về các dự thảo văn bản phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, gồm: Quy chế làm việc tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, một số quy định về bầu cử tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị, nhất trí với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, hoàn thiện dự thảo các văn kiện; báo cáo, trình xin ý kiến Bộ Chính trị theo quy định. Hội nghị cũng nhất trí với dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và dự thảo Một số quy định về bầu cử tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, hoàn thiện, trình Đại hội xem xét, quyết định.

Giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch lan rộng và kéo dài trên địa bàn, đồng thời phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Toàn thành phố sẽ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật