Tăng cường chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại (10:24 21/08/2020)


HNP - Ngày 19/8, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 714-BC/TU, về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46 -CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 46- CT/TW, thành phố Hà Nội đã rút 5 kinh nghiệm. Một là: Gắn việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) với các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Chương trình công tác lớn của thành phố, các địa phương, đơn vị về xây dựng, phát triển văn hóa, con người.

Hai là: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội, từ đó có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh. Luôn xác định đây là nhiệm vụ vừa phức tạp, cấp bách, vừa có tính lâu dài, cần có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ba là: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin định hướng sâu rộng (nhất là trên không gian mạng), có trọng tâm, trọng điểm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, động viên toàn dân tự giác tham gia bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa lành mạnh từ bên ngoài. Đồng thời, đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị tại các cơ quan, địa phương, đơn vị. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để khắc phục những khó khăn, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện; kịp thời dự báo tình hình và có giải pháp thiết thực, phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.

Bốn là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành gắn với phân cấp, phân quyền, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý nhà nước về văn hóa, đảm bảo tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, tăng cường và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa.

Năm là: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật về văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa. Phát huy vai trò của nhân dân trong việc theo dõi, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm. Phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong việc bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại với phương châm “lấy xây để chống”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, song song tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở, thành phố sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin định hướng, giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa và văn minh đô thị theo hướng đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức. Chú trọng tuyên truyền gắn chặt chẽ giữa phòng ngừa trong gia đình với phòng ngừa xã hội…

Cùng với đó, tăng tính chủ động, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong xây dựng, giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa và văn minh đô thị. Phát huy vai trò nòng cốt của ngành Giáo dục - Đào tạo trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên và học sinh để kiên quyết bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội xâm nhập vào nhà trường và thế hệ trẻ Thủ đô...

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, dịch vụ văn hóa, báo chí - xuất bản, thông tin mạng internet, đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, văn học, nghệ thuật. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện những mô hình, cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị, từ đó, tổ chức nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ các gương điển hình trên toàn thành phố…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật