Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới (07:52 20/08/2020)


HNP - Ngày 11/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 201-KH/TU, về triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, các cấp ủy Đảng từ Thành phố đến cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 65-KH/TW của Bộ Chính trị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên trong đảng bộ bằng hình thức phù hợp bảo đảm hiệu quả, thiết thực; toàn Đảng bộ thành phố quán triệt, triển khai trước ngày 30/9/2020.

Để triển khai kế hoạch, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể về công tác dân tộc: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, chính quyền cấp cơ sở về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, coi đây là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách...

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành ủy đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng dân tộc và cán bộ làm công tác dân tộc; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy ở vùng đồng bào dân tộc; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố…

Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp thường xuyên rà soát hệ thống chính sách dân tộc đang được thực hiện, trên cơ sở đó, kịp thời điều chỉnh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, thậm chí loại bỏ những chính sách bất cập, lỗi thời và bổ sung những chính sách mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Còn HĐND, UBND các cấp trong quá trình triển khai chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần nghiên cứu để đảm bảo các chính sách bao quát được tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội vùng dân tộc thiểu số; tránh chồng chéo và có tác động tương hỗ; nguồn lực thực hiện chính sách phải đầy đủ và được phân bổ minh bạch và công bằng.

Bên cạnh đó, tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phục vụ công tác dự báo, hoạch định, quản lý thực hiện chính sách dân tộc. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đổ nguồn lực Nhà nước giữ vai trò quan trọng, quyết định để huy động các nguồn lực khác. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc…

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, đặc biệt là các vùng trọng điểm đảm bảo phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tạo môi trường thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có lợi thế, hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thúc đẩy đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi cho các đối tượng tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. Xây dựng các mô hình kinh tế hộ, mô hình trang trại, hợp tác xã kiểu mới phù hợp với trình độ phát triển và đặc thù từng vùng. Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, gắn kết du lịch với giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số…

Ngoài ra, tập trung phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giải quyết vấn đề dân tộc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi…

Thành ủy giao các quận, huyện, thị ủy (nhất là 5 huyện có 14 xã tập trung số lượng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn) triển khai thực hiện quán triệt sâu sắc Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của Thành ủy đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật