Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (20:15 18/08/2020)


HNP - Ngày 18/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 120-HD/BTGTU, về thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, vào quý IV/2020.

Theo đó, trước đại hội, tuyên truyền về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước; công tác chuẩn bị đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các văn kiện và báo cáo tham luận của đại hội.

Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi đua - khen thưởng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan, đơn vị của thành phố trong 5 năm (2015 - 2020); những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô, đất nước gắn với kết quả của phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015 - 2020; các công trình của các cơ quan, đơn vị chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Cùng với tôn vinh các tập thể, cá nhân, đẩy mạnh tuyên truyền diễn biến, kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, chương trình biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động chào mừng Đại hội.

Về tuyên truyền trong đại hội gồm: Diễn biến và nội dung chính của đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến; những kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm 2015 - 2020; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới; các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức đại hội.

Về tuyên truyền sau đại hội, gồm: Kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; các hoạt động chào mừng thành công của đại hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản của thành phố trong xuất bản phẩm và thông tin tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền đưa tin trước, trong và sau đại hội; định hướng, cung cấp thông tin với các báo đài Trung ương, các phương tiện thông tin đại chúng thành phố, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật