Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (13:26 15/08/2020)


HNP - Ngày 6/8, Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 62-KL/BCĐ, kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU thống nhất kết luận, về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016, của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015, của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014, của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/1/2019, của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuẩn bị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 8/7/2019, của Thành ủy và Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV, ngày 19/8/2019, của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước đảm bảo công khai minh bạch, chủ động cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Thường xuyên rà soát, báo cáo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan tới quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, thực hiện định mức, đơn giá các sản phẩm công ích. Rà soát, thực hiện nghiêm chỉnh quá trình điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tổ chức cán bộ, hải quan... Tập trung bổ sung, hoàn thiện, tăng cường thực hiện các quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát các quy định về chế độ, định mức, đơn giá; đánh giá những khó khăn, vướng mắc để chủ động sửa đổi hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương sửa đổi cho phù hợp; nghiên cứu xây dựng quyết định thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND, ngày 17/12/2013, của UBND thành phố về việc kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội sau khi Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập ban hành; quan tâm đầu tư trang bị hệ thống kho vật chứng, phần mềm đường truyền giao ban trực tuyến cho Cục Thi hành án dân sự thành phố.

Về tổ chức sơ kết, tổng kết, Ban Chỉ đạo yêu cầu: Việc sơ kết các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thanh tra thành phố.

Tổng kết công tác Phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng đến nay theo Kế hoạch số 200-KH/TU, ngày 11/6/2020, của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25/11/2019, của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội ” tại một số cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng; thanh tra của các cấp chính quyền; giám sát của HĐND các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 128-KH/TU và Kế hoạch số 142-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 1, 2, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng; kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, Ban Nội chính phối hợp với các cơ quan tư pháp theo dõi, đôn đốc.

Về  tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017, của Thành ủy ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019, của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Ban Nội chính Thành uỷ (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình) phối hợp với các cơ quan chức năng, các quận, huyện, thị ủy tham mưu đề xuất với Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU, Ban Thường vụ Thành ủy những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật