Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (10:17 16/07/2020)


HNP - Ngày 10/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 67-KL/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2020-2025 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn 2020 - 2025 gồm các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 6/3/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); về vị trí, vai trò, yêu cầu phát triển, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Các cấp ủy, chính quyền chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp và công nhân lao động; phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng nắm chắc tình hình doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể.

Các cấp, các ngành nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững theo đúng quy định của pháp luật thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và chỉ đạo điều chỉnh những điểm còn bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thực hiện các đề án khởi nghiệp sáng tạo...

Tiếp tục rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả, nhất là các tổ chức đảng, đoàn thể mới thành lập; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; khuyến khích các cấp ủy tạo cơ chế, có chính sách hỗ trợ riêng cho các tổ chức Đảng, đoàn thể trên địa bàn, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân...

Các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, nắm chắc số lượng, đánh giá kỹ thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng; tiếp tục kiện toàn mô hình các tổ chức Đảng phù hợp với loại hình của doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng; hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Đẩy mạnh khảo sát, nắm chắc tình hình đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động ổn định nhưng chưa có tổ chức Đảng, vận động chuyển sinh hoạt đảng về để đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy định. Nếu chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ, vận động đảng viên về sinh hoạt tại một tổ chức Đảng phù hợp, tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ trong doanh nghiệp.

Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể trong doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đoàn thể đồng bộ với mô hình tổ chức Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động; nâng cao chất lượng các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập; tập trung thành lập tổ chức công đoàn, tạo tiền đề thành lập tổ chức Đảng, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn viên, hội viên, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Lấy chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể là lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức Đảng.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp theo hướng phù hợp mô hình tổ chức của doanh nghiệp, đồng bộ với mô hình tổ chức Đảng.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật