Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (10:17 16/07/2020)


HNP - Ngày 10/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 67-KL/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2020-2025 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn 2020 - 2025 gồm các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 6/3/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); về vị trí, vai trò, yêu cầu phát triển, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Các cấp ủy, chính quyền chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp và công nhân lao động; phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng nắm chắc tình hình doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể.

Các cấp, các ngành nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững theo đúng quy định của pháp luật thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và chỉ đạo điều chỉnh những điểm còn bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thực hiện các đề án khởi nghiệp sáng tạo...

Tiếp tục rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả, nhất là các tổ chức đảng, đoàn thể mới thành lập; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; khuyến khích các cấp ủy tạo cơ chế, có chính sách hỗ trợ riêng cho các tổ chức Đảng, đoàn thể trên địa bàn, đặc biệt đối với những doanh n