Thống nhất một số nội dung xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội (14:05 01/07/2020)


HNP - Ngày 27/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2705-TB/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố.

Sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình bày các tờ trình và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất, đồng ý chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về việc trình HĐND thành phố xem xét, ban hành các nghị quyết của HĐND thành phố về: Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tại Tờ trình số 309-TTr/BCS ngày 11/6/2020 của Ban cán sự đảng UBND thành phố; quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 316-TTr/BCSĐ ngày 16/6/2020 của Ban Cán sự đảng UBND thành phố; quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm truyền quyết định của HĐND thành phố tại Tờ trình số 319-TTr/BCSĐ ngày 12/6/2020 của Ban Cán sự đảng UBND thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất, đồng ý chủ trương của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 332-TTr/BCSĐ ngày 12/6/2020 của Ban Cán sự đảng UBND thành phố; quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 328-TTr/BCSĐ ngày 15/6/2020 của Ban Cán sự đảng UBND thành phố; quy định khu vực không được phép chăn nuôi và các chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 330-TTr/BCSĐ ngày 15/6/2020 của Ban Cán sự đảng UBND thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với các nội dung nêu trên bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, phù hợp với quy định của Trung ương, thành phố và khả năng cân đối ngân sách của thành phố để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo các ban chuyên môn của HĐND thành phố tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình về các nội dung trên và báo cáo kết quả thẩm tra với HĐND thành phố xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng quy định.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t