Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (09:55 24/06/2020)


HNP - Ngày 22/6, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 684-BC/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” trên địa bàn thành phố.

Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy về công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác nhân đạo và vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ các cấp ngày càng được nâng lên. Các cấp, các ngành đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Trung ương, thành phố về công tác nhân đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và tạo điều kiện hoạt động đối với Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Hội Chữ thập đỏ các cấp từng bước phát triển mạnh mẽ, phát huy tính tích cực, chủ động, phấn đấu làm nòng cốt, vai trò cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo. Công tác tổ chức được quan tâm, đội ngũ lãnh đạo Hội các cấp thường xuyên được kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới. Các hoạt động của Hội thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, hướng mạnh về cơ sở; hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo được triển khai rộng khắp, đúng đối tượng, đảm bảo công khai minh bạch.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, có nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, mở rộng quan hệ, đối ngoại, tích cực tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Cùng với đó, thành phố hỗ trợ toàn diện, thiết thực và chất lượng hơn cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội và vươn lên hòa nhập cộng đồng, đồng thời giúp cộng đồng nâng cao nhận thức, hiểu biết về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích và phòng ngừa thảm họa... Qua đó, hoạt động của Hội ngày càng có sức lan tỏa lớn, vị thế, vai trò được khẳng định, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đã góp phần tích cực vào việc hiện thực hóa chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, Thủ đô, đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong những năm qua.

Từ thực tiễn, Thành ủy cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ từ thành phố đến cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t