Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (12:10 22/06/2020)


HNP - Ngày 19/6, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 669-BC/TU về kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” năm 2019.

Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời đến cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố”, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; trực tiếp chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, thống kê, phân loại; thực hiện công tác kiểm tra và chỉ đạo sâu sát, cụ thể, nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng, đã được giải quyết dứt điểm; hạn chế việc kéo dài giải quyết tố cáo, các biểu hiện bao che người bị tố cáo.

Thành ủy đã tổ chức các lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, với sự tham dự của cán bộ là bí thư, chủ tịch của 584 xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác tiếp công dân các cơ quan của thành phố; quán triệt các quy định của Luật Tố cáo về bảo vệ người tố cáo. Khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện góp ý, phản ánh, tố giác, đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Hòm thư góp ý; phản ánh qua “đường dây nóng”, trang thông tin điện tử của các cơ quan tổ chức đảng; chuyên mục góp ý xây dựng Đảng trên báo chí; có hình thức khen thưởng về tài chính cho người phát hiện, cung cấp các bằng chứng xác thực về tham nhũng...

HĐND thành phố, UBND thành phố đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại tố cáo nhằm chấn chỉnh các hành vi có biểu hiện bao che người bị tố cáo, để lộ lọt thông tin người tố cáo và tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU của Thành ủy; phát huy dân chủ của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng cũng như phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc phòng, chống tham nhũng.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn thành phố, thời gian tới, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là công tác bảo vệ người tố cáo.

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo vệ người tố giác, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành "Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với người dân để tiếp nhận thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

Song song với tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các đơn vị, cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức...

Các cơ quan tư pháp thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bảo vệ người tố cáo, phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung rà soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo từ thành phố đến cơ sở. Đảm bảo thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và CB, CC, VC trong công tác bảo vệ người tố cáo, phản ánh, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t