Chuẩn bị kết 5 năm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội (14:02 20/05/2020)


HNP - Ngày 15/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 196/KH-TU, triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị bám sát những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra trong Chỉ thị số 41-CT/TW để tổ chức sơ kết, tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện; kết quả nổi bật đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW được triển khai từ cấp cơ sở, do cấp ủy lãnh đạo, chủ trì. Các đơn vị trực thuộc và cấp cơ sở: tiến hành sơ kết, xây dựng và hoàn thiện báo cáo sơ kết đảm bảo theo đề cương báo cáo và tiến độ (các đơn vị trực thuộc hoàn thành báo cáo gửi trước ngày 5/6/2020; cấp cơ sở thời gian hoàn thành do cấp trên trực tiếp quyết định). Cấp thành phố: Tổ chức hội nghị sơ kết (có thể lồng ghép cùng nội dung khác) đảm bảo tiến độ (hoàn thành và gửi báo cáo trước 15/6/2020).

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW nhằm đánh giá toàn diện và sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, nêu rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân; từ đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Việc sơ kết Chỉ thị số 41-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm”; Nghị định số 110/2018/NĐ- CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về “quản lý và tổ chức lễ hội; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”; Chỉ thị số 03-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”... và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của địa phương, đơn vị. Sơ kết Chỉ thị phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo tiến độ thời gian, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật