Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội toàn quốc và thành phố Hà Nội (08:51 11/03/2020)


HNP - Ngày 06/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU, về tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo đó, về bố cục bản tổng hợp gồm 3 phần, gồm: phần nhận xét chung; Phần tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung và phần đề xuất, kiến nghị.

Về xác định số lượng và mức độ ý kiến: Để việc tổng hợp được chính xác, đánh giá được xu hướng của các loại ý kiến, khi tiến hành tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ các cấp, cần phản ánh được số lượng ý kiến phát biểu so với số đại biểu tham dự. 

Về mức độ ý kiến: Khi tổng hợp ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể, nhất là những vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau, cần cố gắng lượng hóa, thống kê để đánh giá đúng thực chất các loại ý kiến và mức độ của các ý kiến khác nhau. Trong đó, những vấn đề phải phản ánh nguyên văn: Những ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi, thay đổi cấu trúc, tiêu đề hoặc một đoạn, một câu, một từ hoặc một cụm từ cần được phản ánh đầy đủ, ghi nguyên văn, đồng thời phải nêu rõ ở đề mục, dòng, đoạn, trang nào trong văn kiện. Đối với những ý kiến góp ý có lập luận sâu sắc khác với dự thảo văn kiện, cần được ghi lại đầy đủ, chính xác.

Về tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp: Đại hội đảng bộ các cấp thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Trình tự tổng hợp được thực hiện theo thứ tự: Đại hội, hội nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở; đảng bộ quận, huyện, thị xã, đảng bộ khối, đảng bộ trực thuộc; đảng bộ thành phố.

Đối với đảng bộ cơ sở: Tổng hợp ý kiến của các chi bộ, ý kiến của các tầng lớp nhân dân và ý kiến thảo luận tại đại hội gửi ban chấp hành đảng bộ quận, huyện, thị xã, đảng bộ khối, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Đối với đảng bộ quận, huyện, thị xã, đảng bộ khối, đảng bộ trực thuộc Thành ủy: Tổng hợp ý kiến của đảng bộ cơ sở, ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ý kiến thảo luận tại đại hội gửi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).

Đối với Thành ủy: Tổng hợp ý kiến của đảng bộ quận, huyện, thị xã, đảng bộ khối, đảng bộ trực thuộc, ý kiến của hội nghị cán bộ, ý kiến của các đoàn thể, cán bộ lão thành cách mạng, của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố và ý kiến thảo luận tại đại hội.

Về tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Đối với Thành ủy: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố tổ chức lấy ý kiến theo hệ thống dọc và mỗi đoàn thể có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, gửi về Ban Dân vận Thành ủy trước ngày 15/8/2020. Ban Dân vận Thành ủy: Tổng hợp chung ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 20/8/2020.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các giới, ngành và của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố theo Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 18/2/2020 của Thành ủy. Tổng hợp chung ý kiến các hội nghị, ý kiến các ban Đảng tổng hợp, ý kiến của nhân dân và đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và của Đảng bộ thành phố, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 8/2020.

Đối với các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy: Các quận, huyện, thị ủy tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân vào các văn kiện của Trung ương, thành phố thực hiện quy trình như đối với cấp thành phố. Các Đảng ủy Khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến trong Đảng bộ do Ban Tuyên giáo Đảng ủy thực hiện.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật