Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân (20:35 07/03/2020)


HNP - Ngày 03/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2504-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận, về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, tập hợp sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tổ chức các hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong quá trình giám sát, cần tập trung phát hiện những tồn tại, vướng mắc để kiến nghị kịp thời với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan kiểm tra, khắc phục kịp thời.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đã đề ra, nhất là đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, các hoạt động “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam”...; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với việc thực hiện có hiệu quả hai bộ Quy tắc ứng xử của thành phố, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo sự chuyển biến từ mỗi người dân, mỗi gia đình tới cộng đồng.

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc, các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, không để nảy sinh các điểm nóng, phức tạp. Tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận, lực lượng nòng cốt trong hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân; tham mưu cấp ủy chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Mặt trận, đoàn thể các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời kỳ mới. Có giải pháp phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội đồng tư vấn, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các ban công tác Mặt trận, ban thanh tra nhân dân trong các hoạt động của Mặt trận.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở phải quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố, nhằm xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của tất cả các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh.

Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020, kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, chú trọng tạo điều kiện để nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát công tác cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật