Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác người khuyết tật (14:14 24/12/2019)


HNP - Ngày 23/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri số 18-TT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, để tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và của toàn xã hội trong công tác chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, các cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người khuyết tật. Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật; hỗ trợ, tạo điều kiện và phát huy năng lực của người khuyết tật; gắn các chính sách, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố với việc chăm lo đầy đủ về vật chất, tinh thần, từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật. Triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND, ngày 8/7/2019, của HĐND thành phố về “Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội” với các kế hoạch, đề án cụ thể nhằm trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và các tổ chức người khuyết tật. Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho cuộc sống của người khuyết tật.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp với các tổ chức của người khuyết tật làm tốt công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tốt các hoạt động xã hội, chăm lo giúp đỡ người khuyết tật.

Các tổ chức của người khuyết tật tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo phương châm “Tăng cường đoàn kết, chủ động, vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”, tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng; đem lại việc làm, xóa đói, giảm nghèo, giảm bớt khó khăn cho người khuyết tật.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố và các ngành liên quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức phù hợp. Tranh thủ, phát huy các phương tiện truyền thông cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố về nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này.

Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Thông tri.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật