Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (08:02 20/12/2019)


HNP - Ngày 18-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU, về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).

Theo đó, nội dung tuyên truyền: Những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo của Đảng để đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhất là những thành tựu đạt được của Thủ đô, đất nước qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả lãnh đạo trong phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng qua các kỳ đại hội Đảng bộ thành phố, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định Đảng bộ thành phố luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thông chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tôn vinh các lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối của Đảng và các đồng chí cán bộ lãnh đạo thành phố tiêu biểu qua các thời kỳ; tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc cũng như những nỗ lực, hy sinh gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội trong bảo vệ và xây dựng Thủ đô; biểu dương cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và trong công tác tuyên truyền chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; lịch sử hào hùng và truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến gắn với tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, đảm bảo an ninh trật tự, đề cao thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô; Phản ánh không khí vui tươi phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, thù địch, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật