Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ thành phố Hà Nội (08:54 10/12/2019)


HNP - Ngày 4-12, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri số 17-TT/TU, về việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo đó, để tập trung tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong toàn Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo: Văn phòng Thành ủy tăng cường thực hiện trách nhiệm, tham mưu với Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý tài chính, tài sản đảng theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra tài chính đảng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kế toán các đơn vị. Kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các sai phạm trong quản lý tài chính của các đơn vị, các đảng bộ trực thuộc báo cáo Thường trực Thành ủy. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố và các cơ quan liên quan trong việc quản lý tài chính, tài sản đảng. Tiếp tục tham mưu, xây dựng các văn bản hướng dẫn về chế độ quản lý tài chính, tài sản đảng.

Các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy Khối trực thuộc Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, thị ủy: Thực hiện nghiêm chế độ, định mức chi, chế độ báo cáo theo đúng quy định hiện hành. Các quận, huyện, thị ủy: Thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, đồng thời, quan tâm chỉ đạo Văn phòng cấp ủy lập, chấp hành dự toán, quyết toán đúng nguồn, không ban hành chế độ chi ngoài quy định, vượt thẩm quyền; chỉ đạo UBND quận, huyện, thị xã thẩm định, giao, phân bổ dự toán kinh phí phải có nội dung chi, mức chi theo quy định; lập, giao và quyết toán kinh phí tiền lương, kinh phí quản lý hành chính theo số biên chế được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về việc giao biên chế và cử đoàn đi công tác, học tập tại nước ngoài đối với các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công của các đơn vị trực thuộc Thành ủy.

Các đơn vị sự nghiệp thực hiện nghiêm chế độ quản lý tài chính, tài sản, định mức chi theo đúng quy định; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách đảng.

Các công ty TNHH một thành viên thuộc Thành ủy tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu do Thành ủy giao; đổi mới tư duy, phương pháp quản trị doanh nghiệp; chủ động tổ chức, điều hành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về toàn bộ hoạt động của đơn vị, nhất là việc quản lý tài sản, nhà, đất; giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong việc hợp tác kinh doanh, kịp thời nộp Thành ủy các khoản lợi ích thu được từ hoạt động cho thuê nhà, hợp tác kinh doanh tại các địa điểm được Thành ủy giao quản lý.

Các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại đơn vị theo kiến nghị tại biên bản kiểm tra quyết toán hằng năm, kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; xử lý kịp thời những vấn đề tài chính còn tồn đọng tại đơn vị.

Sở Tài chính tăng cường phối hợp với Văn phòng Thành ủy trong việc lập, giao và chấp hành dự toán; chỉ đạo phòng tài chính - kế hoạch các quận, huyện, thị xã thẩm định, bố trí kinh phí theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 1539/2017/TT-BTC ngày 29-12-2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam...

Kho bạc Nhà nước thành phố và Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện chức năng kiểm soát chi; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng các cấp ủy phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật