Triển khai nhiều hoạt động trong công tác lý luận chính trị (11:46 07/12/2019)


HNP - Ngày 4-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU, về công tác lý luận chính trị thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, cùng với tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương “Về công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chính trị”, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng trong Đảng và nhân dân các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo kế hoạch của Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị quận, huyện, thị ủy chủ động tham mưu với cấp ủy tổ chức hội nghị, hội thảo góp ý về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại XVII Đảng bộ thành phố và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ của cấp mình.

Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị quận, huyện, thị ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức định kỳ mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, chú ý tới những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, địa phương vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Trong đó, chú trọng thông tin những vấn đề lý luận và các vấn đề thực tiễn được đề cập trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ của cấp mình; những vấn đề về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.

Với những chương trình bồi dưỡng có tính chuyên đề cập nhật kiến thức mới, như: “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”, “Hội nhập quốc tế”, “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”, “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, phương thức, hình thức tổ chức, thành phần học tập phù hợp với tình hình cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương, có thể bồi dưỡng qua các lớp bồi dưỡng báo cáo viên định kỳ hằng tháng, các lớp bồi dưỡng cán bộ đương chức, đảng viên mới, đoàn viên, hội viên đoàn thể...

Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô cần gắn với tăng cường các hoạt động giáo dục, tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị bằng các phương thức phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị quận, huyện, thị ủy nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; tập huấn theo tài liệu mới. Đồng thời tổ chức tốt việc mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn theo chỉ đạo của cấp ủy. Phối hợp với các đơn vị đào tạo chính thống mở các lớp đào tạo cán bộ theo nhu cầu của địa phương.

Việc mở lớp thực hiện nghiêm theo các quy định hiện hành về công tác chiêu sinh, quản lý giảng viên - học viên, tổ chức học tập, đánh giá kết quả học tập, cấp giấy chứng nhận, cơ sở vật chất, chế độ tài chính... Phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị - nghiệp vụ công tác, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 3-10-2018, về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, những địa phương đã biên soạn tập bài giảng lịch sử địa phương tiếp tục tổ chức đưa tập bài giảng vào giảng dạy trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn. Những địa phương chưa có tập bài giảng lịch sử địa phương khẩn trương tổ chức biên soạn sớm đưa vào sử dụng trong giảng dạy.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật