Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục thực hiện xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (09:12 26/11/2019)


HNP - Ngày 22-11, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2309-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại với đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội.

Theo đó, bám sát định hướng chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy và tình hình thực tiễn Thủ đô, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố đã có nhiều sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Bộ máy tổ chức MTTQ các cấp từ thành phố đến cơ sở được kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII. Hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố ngày càng gắn với Thủ đô, thiết thực, hiệu quả, chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân Thủ đô; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam thành phố phát động được triển khai với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; được đúc kết, nhân rộng, góp phần thiết thực xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô nói chung; việc thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thành phố 10 tháng năm 2019 nói riêng. Vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam thành phố ngày càng được nâng cao.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý của các đại biểu MTTQ tại Hội nghị, yêu cầu các Sở, Ban, ngành thành phố tiếp tục nghiên cứu trả lời chính thức bằng văn bản; tiếp thu và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, công tác cán bộ, chính sách cán bộ; việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; chú trọng phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh Thủ đô. Chú trọng thu hút nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt hơn các chương trình, kế hoạch, đề án của thành phố về quản lý môi trường, quản lý kinh tế, nhất là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ gây rủi ro, bất ổn xã hội. Chú trọng xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, các thảm họa, thiên tai. Triển khai quyết liệt các giải pháp chống ô nhiễm môi trường, nhất là tại các làng nghề, ô nhiễm các sông của thành phố.

Quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan dân sinh bức xúc, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong công tác PCCC, vệ sinh ATTP.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố và thực tiễn, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước phù hợp từng khu vực, đối tượng. Làm tốt công tác nắm bắt dư luận, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy hơn nữa truyền thống người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tương thân tương ái, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Thủ đô.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp ý kiến đóng góp tại hội nghị, chuyển HĐND, UBND thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, trả lời theo quy định; thông tin nội dung trả lời tới các đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố các cấp.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật