Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (15:03 08/11/2019)


HNP - Ngày 6-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89-KH/BTGTU, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố tiến hành theo các giai đoạn cụ thể. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp quận, huyện, thị xã, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố (từ tháng 4 đến hết tháng 8-2020), công tác thông tin, tuyên truyền tập trung các nội dung: Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

Việc công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là trong dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới. Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những điểm nổi bật của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chương trình, kế hoạch hành động cách mạng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước, công trình chào mừng, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước; những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (từ tháng 8/2020 đến hết tháng 10/2020, cao điểm từ ngày 1 đến ngày 31/10/2020), công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào những nội dung: Tuyên truyền tập trung về kết quả và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, về những kết quả, thành tích đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đặc biệt là kết quả thực hiện 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 -2020.

Tuyên truyền nêu rõ những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn; những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những giải pháp xây dựng và phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới; từ đó củng cố quyết tâm, kiên định đường lối đổi mới, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và chương trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Đóng góp ý kiến từ Đại hội Đảng bộ các cấp đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những thành tích nổi bật của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Phản ánh sự quan tâm, theo dõi của xã hội, tình cảm, ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân Thủ đô đối với Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội; giới thiệu những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Tuyên truyền về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và độ tuổi cấp ủy, số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ... Thông tin về diễn biến, kết quả của Đại hội, trong đó tập trung tuyên truyền về các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu và các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử; Nghị quyết của Đại hội… Thông tin, tuyên truyền về tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô chào mừng Đại hội.

Sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung theo các nội dung: Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Tổ chức nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Phản ánh dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, của các tỉnh bạn về thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội; tổng hợp, định hướng thông tin dư luận xã hội về Đại hội.

Thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung theo các nội dung: Trước khi diễn ra Đại hội, tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc trung ương; các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân nhân. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Những thành tựu nổi bật của đất nước sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo.

Các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng… Tình cảm của nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những tâm tư, tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng gửi tới Đại hội...

Trong thời gian tổ chức Đại hội: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dư luận tích cực của nhân dân và kiều bào ta ở ngoài nước, bạn bè quốc tế về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật