Dự kiến, quý I/2020, sẽ tổng kết Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy (08:22 24/10/2019)


HNP - Ngày 16/10, Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 13-KH/BCĐ, triển khai tổng kết Chương trình 06-CTr/TU, ngày 29/6/2016, của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020”.

Theo kế hoạch, nội dung tổng kết tập trung vào: Đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy và các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó cần tập trung đánh giá việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện chương trình; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá tình hình, kết quả và các chỉ tiêu của chương trình.

Cùng với đó, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 06-CTr/TU các cấp, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hiệu quả công tác điều hành tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp trong phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Việc ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Đánh giá kết quả thực hiện và tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình; kết quả triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, công trình trọng điểm thuộc chương trình theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND thành phố; kết quả phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị; kết quả tăng cường quản lý, tạo chuyển biến mạnh về trật tự xây dựng, đất đai, môi trường; kết quả xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Nhận xét, đánh giá khách quan, đúng tình hình về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong tổ chức thực hiện; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tăng cường công tác về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại trong nhiệm kỳ tiếp theo.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật