Chuẩn bị tổng kết Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (12:23 15/10/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 18-KH/BCĐ, triển khai tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”.

Theo kế hoạch, nội dung tổng kết đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy và các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong đó, cần tập trung đánh giá việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện Chương trình; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá tình hình, kết quả và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU các cấp, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hiệu quả công tác điều hành tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp trong phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Việc ban hành chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách về phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thời gian tổng kết tại các quận, huyện, thị xã: Hoàn thành trước 15/11/2019. Tổng kết của Ban Chỉ đạo thành phố dự kiến tuần cuối tháng 11/2019.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Văn phòng UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị; xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình.

Tổng kết thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ thành phố đến cơ sở; làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, phân tích nguyên nhân, đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy yêu cầu việc tổ chức tổng kết được tiến hành nghiêm, bảo đảm tiến độ, thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình và tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tích đã đạt được, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp thực hiện Chương trình… 


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật