Phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, sức sáng tạo của nhiều trí thức tham gia Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội (14:55 04/10/2019)


HNP - Ngày 1/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Báo cáo số 523-BC/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đánh giá, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội (LHCHKH&KT) đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước... Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHCHKH&KT thành phố Hà Nội và các hội thành viên ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối đối mới của Đảng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời, đã có nhiều hình thức tổ chức hoạt động để tập hợp, thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển Thủ đô. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ được chú trọng. Đáng chú ý, công tác tổ chức và phối hợp về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng đã thu hút đông đảo các tác giả tham gia dự thi, chất lượng các công trình giải pháp qua đó cũng đã nâng lên; nhiều công trình giải pháp có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của LHCHKH&KT thành phố Hà Nội; chỉ đạo chính quyền các cấp bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi để LHCHKH&KT thành phố Hà Nội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, nội dung và quy chế hoạt động của Đảng đoàn LHCHKH&KT thành phố Hà Nội.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác về vai trò, vị trí của LHCHKH&KT thành phố Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; đẩy mạnh xây dựng các tổ chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với LHCHKH&KT thành phố Hà Nội. Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước phù hợp với đối tượng trí thức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng cơ chế phối hợp giữa LHCHKH&KT thành phố Hà Nội và các hội thành viên để phát huy hiệu quả hoạt động Hội. Nghiên cứu thành lập các loại hình tổ chức phù hợp theo quy định của pháp luật nhằm thu hút, động viên, khuyến khích trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt trí thức có trình độ chuyên môn cao tham gia xây dựng Thủ đô và đất nước. Chú trọng công tác vận động, phát triển hội viên, hội thành viên chuyên ngành theo xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật; củng cố phát triển các Hội thành viên theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và tính chuyên nghiệp, thu hút trí thức trẻ, trí thức trong các cơ quan doanh nghiệp, đội ngũ trí thức có trình độ cao.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội; nâng cao chất lượng tham mưu, góp ý với thành phố những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển thành phố... Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của thành phố; các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

Lựa chọn những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của thành phố giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội và các Hội thành viên đăng ký tham gia phản biện, giám định xã hội để báo cáo Ban cán sự đảng UBND thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy.

Các sở, ngành liên quan và LHCHKH&KT thành phố Hà Nội kiện toàn các đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội hoạt động không hiệu quả hoặc không hoạt động; UBND thành phố chỉ đạo rà soát, sửa đổi Quyết định 71/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND thành phố phố quy định về tư vấn phản biện và giám định xã hội của LHCHKH&KT thành phố Hà Nội, nêu rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc đặt yêu cầu tư vấn phản biện.

Tôn vinh trí thức có đóng góp thiết thực, tạo động lực khuyến khích đội ngũ trí thức lao động sáng tạo góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật