Thành phố Hà Nội và Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác, tăng cường hỗ trợ cùng phát triển (12:31 26/09/2019)


HNP - Ngày 23/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2214-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Theo đó, hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Trung ương. Chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị hai thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ. Chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành hệ thống và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tăng cường hợp tác, trao đổi trong công tác ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Trao đổi kinh nghiệm trong CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ nhân lực thực hiện công vụ có năng lực và đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ hai thành phố và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hai địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong việc lập quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ tim kiếm cơ hội đầu tư. Đẩy mạnh các hợp tác, liên kết vùng trên cơ sở hài hòa lợi ích, khai thác thế mạnh của mỗi địa phương. Tiếp tục hợp tác, liên kết, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo; tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, đặc biệt là các công nghệ bảo vệ môi trường, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng cường trao đổi thông tin trong công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu. Phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu. Thường xuyên cung cấp thông tin, vận động các doanh nghiệp và tổ chức cho các doanh nghiệp của thành phố tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo chuyên ngành xúc tiến thương mại do hai thành phố tổ chức. Khuyến khích doanh nghiệp hai thành phố tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng thương mại, cụm công nghiệp trên địa bàn hai thành phố. Nghiên cứu quy hoạch, phát triển các cụm liên kết ngành công nghiệp thay cho việc xây dựng các khu công nghiệp đơn lẻ. Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu...

Đẩy mạnh thực hiện chương trình hợp tác phát triển thương mại điện tử giữa hai thành phố; phối hợp đề xuất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương sớm triển khai các dự án logistics hàng không, thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ logistics gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước.

Về nông nghiệp, phát triển nông thôn: Tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin hợp tác trong phát triển nông nghiệp, trao đổi thông tin về chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp Cần Thơ và tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản cần Thơ trên địa bàn Hà Nội. Nghiên cứu xây dựng tuyến vận chuyển, lưu thông và tiêu thụ các sản phẩm nông sản của các địa phương nhằm kích cầu tiêu thụ sản phẩm nội địa. Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp để phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, hai địa phương hợp tác tốt trong các lĩnh vực du lịch, quy hoạch đô thị, xây dựng và môi trường, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t