Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố (10:23 20/09/2019)


HNP - Ngày 16/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 21-ĐA/TU về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Đề án được áp dụng tại các xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hà Nội. Đối tượng áp dụng: Cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hà Nội.

Về nguyên tắc bố trí kiêm nhiệm: Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước, phù hợp với Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội đang hoạt động ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hà Nội. Bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách theo nghề nghiệp hoặc nhiệm vụ tương đồng. Một người chỉ kiêm nhiệm không quá 2 chức danh không chuyên trách (1 chức danh chính thức và không quá 2 chức danh kiêm nhiệm).

Việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở địa phương được thực hiện theo nguyên tắc, định hướng nêu tại Đề án này. Các quận, huyện, thị ủy căn cứ nội dung Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng Đề án cụ thể, phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Theo kế hoạch, tháng 9/2019: Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt Đề án; tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Các quận, huyện, thị ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; tiến hành điều tra, khảo sát, lấy ý kiến; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, đánh giá năng lực của những người hoạt động không chuyên trách; xây dựng Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Riêng 5 quận, huyện: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ điều chỉnh một số nội dung của Đề án thí điểm cho phù hợp với Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án.

Từ tháng 10/2019: Tổ chức thực hiện Đề án, xong trước 31/12/2019.

Việc xây dựng và thực hiện Đề án khung về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở; giảm tổng kinh phí chi trả; tăng mức thu nhập và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

Thành ủy yêu cầu, việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố được thực hiện từng bước, thận trọng, chặt chẽ theo kế hoạch nhằm ổn định tình hình; hạn chế sự xáo trộn; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trật tự, an toàn xã hội của địa phương, thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t