17 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ cho vay đạt 7.913 tỷ đồng (20:09 15/09/2019)


HNP - Ngày 6/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Báo cáo số 517-BC/TU về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị số 40-CT/TW) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hiện nay, toàn thành phố đang quản lý và triển khai thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2019 đạt 7.913 tỷ đồng, tăng 3.192 tỷ đồng so với năm 2014 với trên 289 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Tổng doanh số cho vay từ cuối năm 2014 đến nay đạt 13.226 tỷ đồng, với hơn 487 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 10.032 tỷ đồng, bằng 78% doanh số cho vay. Trong tổng số 17 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, dư nợ cho vay tập trung chủ yếu vào 9 chương trình lớn, chiếm 99,8% trên tổng dư nợ, gồm: Cho vay hộ nghèo; cho vay hộ cận nghèo; cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; cho vay nhà ở xã hội.

Đối với nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương: Dư nợ cho vay đến 30/6/2019 đạt 2.817 tỷ đồng với gần 81 nghìn khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng 36% trên tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố. Trong 5 năm qua, thông qua nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã giải ngân cho trên 134 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, thu hút, tạo việc làm ổn định cho trên 147 nghìn lao động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.906 căn nhà cho hộ nghèo.

Theo đánh giá, Chỉ thị số 40-CT/TW đã huy động, tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội; các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân đã thực sự vào cuộc tích cực, qua đó, góp phần triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Hà Nội đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Kết quả đạt được đã khẳng định Chỉ thị số 40-CT/TW là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá để tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Thành ủy tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội và bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa các hoạt động tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ đổi với các hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t