Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện (14:47 12/09/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1250-CV/TU, yêu cầu Ban thường vụ các quận, huyện, thị xã xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, Ban thường vụ, Thường trực cấp ủy cấp huyện.

Công văn nêu rõ, ngày 2/8/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Quy định số 202-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.

Để khắc phục hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hoạt động của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu: Các quận, huyện, thị ủy, căn cứ Quy định số 202-QĐ/TW, ngày 2/8/2019, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện; Quy định số 6868-QĐ/TU ngày 29/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) và các quy định có liên quan, tiến hành rà soát, đối chiếu, cụ thể hóa để xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực quận, huyện, thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo đúng quy định của Trung ương, Thành ủy; phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của địa phương, hoàn thành trong quý III/2019.

Nội dung Quy chế làm việc cần phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực quận, huyện, thị ủy; đề cao trách nhiệm cá nhân, chống tham nhũng, lãng phí; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và liên thông với Quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực quận, huyện, thị ủy và các nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương, Thành ủy có liên quan.

Văn phòng Thành ủy chủ trì phối hợp với các ban Đảng Thành ủy đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành và việc triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực các quận, huyện, thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong quý IV/2019.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t