Thành phố Hà Nội và tỉnh Nam Định mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực (14:31 10/09/2019)


HNP - Ngày 5/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2198-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo giữa các ban xây dựng Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là trong ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá và quản lý cán bộ nhằm xây dựng hệ thống chính trị hai tỉnh, thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kỹ năng lãnh đạo quản lý và ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ; công tác quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở...

Hai địa phương thống nhất chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước và cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực Hà Nội có thế mạnh, như: Quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị, khoa học công nghệ, CNTT, triển khai Chính phủ điện tử, CCHC, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, quản lý thuế, quản lý thị trường. Phối hợp kiến nghị Trung ương tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 4/9/2005, của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”, làm cơ sở để định hướng đưa nội dung này vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ mới; đồng thời, đề xuất, kiến nghị với trung ương sớm đầu tư đoạn còn lại (khoảng 70km) của tuyến đường cao tốc Quảng Ninh - Ninh Bình đi qua các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, kết nối với cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội.

Hai địa phương phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Vùng như: Phát triển công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nh