Chuẩn bị tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy (20:39 07/09/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 08/CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) vừa ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ, triển khai thực hiện tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC giai đoạn 2016-2020”.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo sẽ tổng kết: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành thuộc thành phố. Những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU trên 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, trong đó, nêu rõ những ưu điểm, tồn tại, những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU. Đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp trong giai đoạn tiếp theo. Kiến nghị với Trung ương và Thành ủy về tăng cường công tác CCHC trong những năm tiếp theo.

Việc tổng kết được tiến hành từ cấp cơ sở đến thành phố. Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các ban Đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các sở, ban, ngành được phân công xây dựng, triển khai các nội dung, nhiệm vụ tại Chương trình số 08-CTr/TU và các văn bản của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng báo cáo tổng kết chuyên đề;

Các quận, huyện, thị ủy, các sở, ban, ngành tùy điều kiện tình hình thực tế để tổ chức hình thức tổng kết phù hợp (nên lồng ghép tổ chức hội nghị với các nội dung khác) và xây dựng báo cáo tổng kết gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Chương trình.

Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình) chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU toàn thành phố; tham mưu kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết. Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các ban Đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy, các sở, ban, ngành triển khai các nội dung được giao.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t