Hưởng ứng Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (09:23 06/09/2019)


HNP - Ngày 4/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1251-CV/TU, triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Công văn nêu rõ, theo đề nghị của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, để việc triển khai Cuộc vận động “CB, CC, VC nói không với tiêu cực” đạt hiệu quả thiết thực trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, CC, VC; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, CC, VC chức trong thực thi công vụ.

Đồng thời, gắn chỉ đạo việc thực hiện cuộc vận động với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy tắc ứng xử của CB, CC, và người lao động trong các cơ quan thành phố trong các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.

Ban cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo UBND, HĐND thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động CB, CC, VC, đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình tích cực hưởng ứng cuộc vận động. Phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Đảng đoàn LĐLĐ thành phố căn cứ đề án của Tổng LĐLĐ Việt Nam, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động; chỉ đạo các cấp công đoàn thành phố chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động CB, CC, VC, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động; hằng năm, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện cuộc vận động, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động và báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả thực hiện.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t