Phát huy vai trò là nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (10:30 03/09/2019)


HNP - Ngày 28/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2174-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Liên minh HTX thành phố Hà Nội.

Theo đó, về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019, Liên minh HTX thành phố chú trọng xây dựng chi bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, làm hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò kinh tế tập thể trong thời kỳ mới cho cán bộ, đảng viên; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XV) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. 

Phát huy vai trò là nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; giải quyết kịp thời các vướng mắc về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao theo Điều lệ. Mở rộng hoạt động của Liên minh HTX thành phố trong một số dịch vụ công. Hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký HTX vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX. Cần tạo liên kết về vốn giữa Trung ương và địa phương; xây dựng chuỗi giá trị hàng hoá; hình thành Trung tâm Kiểm toán cho HTX; đẩy mạnh công tác thông tin làm đường dẫn kênh dịch vụ cho các HTX; cung cấp dịch vụ công nghệ, tư vấn; nhân rộng các mô hình HTX thành công.

Tiếp tục phối hợp, tham mưu với UBND thành phố ban hành văn bản phục vụ phát triển kinh tế tập thể; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa HTX, tổ chức thành viên với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; xây dựng nhiều mô hình HTX điển hình tiên tiến; nâng cao tỉ lệ HTX hoạt động có hiệu quả; triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX về: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, HTX. Tư vấn, hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX ứng dụng công nghệ mới nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với chuỗi giá trị. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống của các HTX, tổ hợp tác, nông dân.

Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX; củng cố tổ chức nâng cao hiệu quả công tác điều hành, hạch toán kế toán, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập mới các loại hình kinh tế tập thể với quy mô khác nhau trong các ngành, lĩnh vực. Hỗ trợ, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, HTX kiểu mới phù hợp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường hợp tác quốc tế, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cho các HTX như: Nợ đọng, đất đai, tài sản, nhà xưởng, tài chính. Thực hiện giải thể các HTX ngừng hoạt động.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình HTX liên kết, HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Tăng cường liên kết giữa HTX với các thành phần kinh tế khác để hình thành các “chuỗi” giá trị sản phẩm hàng hóa có hiệu quả cao; phát triển mô hình sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch theo các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, có kiểm soát để bảo vệ tài nguyên đất, nước, không khí.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t