Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (10:59 29/08/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1243-CV/TU, ban hành ngày 23/8, Thành ủy Hà Nội đã cho ý kiến về việc thực hiện kiến nghị của các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Công văn nêu rõ, sau khi xem xét Báo cáo kết quả “Khảo sát, đánh giá tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Đoàn khảo sát Chương trình 07-CTr/TU, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, CC, VC và nhân dân; tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các văn bản hướng dẫn triển khai công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc.

Tăng cường định hướng thông tin đối với các cơ quan báo chí trong việc đưa tin về các vụ án tham nhũng, nhất là trong thời điểm đang xử lý vụ án, tránh tác động tiêu cực tới dư luận xã hội, ảnh hưởng đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thường xuyên tổ chức phổ biến các văn bản mới quy định về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các quy định về Quy tắc ứng xử, phòng, chống tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm hay trong việc phòng, chống tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ để tăng cường củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị trọng yếu bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ PCTN trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; minh bạch hóa các nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quy trình thủ tục giải quyết công việc để nhân dân giám sát, thực hiện.

Tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Thực hiện phân cấp gắn liền phân quyền và tăng cường trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh công tác CCHC với mục tiêu đơn giản hóa TTHC, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong PCTN.

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử; đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (lắp đặt camera giám sát, đặt hòm thư góp ý, lịch tiếp công dân, thông tin công khai đường dây nóng, số điện thoại lãnh đạo cơ quan tại các trụ sở cơ quan giải quyết TTHC, dịch vụ công…).

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của cán bộ, đảng viên, CC, VC; biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia PCTN.

Tiếp tục tạo điều kiện, tăng cường hỗ trợ về kinh phí để triển khai công tác đấu tranh PCTN; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc. Tăng cường trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra. Có chế tài xử lý cụ thể, nghiêm minh đối với người có hành vi tố cáo, phản ánh sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, gây mất ổn định xã hội và tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Cải cách, điều chỉnh chế độ tiền lương cho phù hợp nhằm tăng thu nhập để nâng cao đời sống cho đội ngũ CB, CC nhất là cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác PCTN, lãng phí đảm bảo được cuộc sống và yên tâm công tác.

Tăng cường sự giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó tập trung giám sát minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị và minh bạch tài sản thu nhập; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; thu - chi ngân sách; việc thực hiện các chương trình mục tiêu, việc xử lý sau kiểm tra tại các cơ quan có chức năng thu ngân sách như thuế, hải quan...


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t