Chú trọng nâng cao chất lượng thông tin thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành (12:24 24/08/2019)


HNP - Ngày 21/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2140-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Theo đó, về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Cục Thống kế thành phố cần tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ cơ quan Cục Thống kê Hà Nội vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ trong lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng thông tin thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố. Các cuộc điều tra, thu thập, xử lý số liệu cần phải bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, toàn diện, khách quan; các thông tin, báo cáo thống kê phải có độ tin cậy cao, là cơ sở cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong việc thu thập thông tin, số liệu, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, đồng bộ các số liệu trong các báo cáo thống kê.

Thực hiện tốt việc thu thập, tổng hợp, công bố các chỉ tiêu thống kê cấp thành phố, cấp quận, huyện và cấp xã, phường. Triển khai và hoàn thiện dữ liệu các cuộc điều tra thường xuyên năm 2019, như: Điều tra lao động, việc làm; điều tra giá tiêu dùng, giá sản xuất; khảo sát mức sống dân cư; điều tra xuất nhập khẩu, dịch vụ; tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chấp hành nghiêm chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

Tăng cường công tác phân tích, dự báo thống kê trong các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm. Thực hiện các báo cáo theo chuyên đề về dân số và nhà ở, đặc thù của Hà Nội là đô thị đặc biệt, có sự gia tăng dân số cơ học cao, quá trình di biến động dân cư diễn ra thường xuyên và phức tạp, có nhiều loại hình cư trú trên địa bàn thành phố, vì vậy, bên cạnh điều tra chung theo chỉ đạo của Tổng cục, cần có báo cáo đánh giá, phân tích chuyên sâu về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Hà Nội nhằm đáp ứng tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Cục Thống kê Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê, hằng tháng có báo cáo nhanh với Thường trực Thành ủy những điểm sáng, những tồn tại đáng quan tâm trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Cục Thống kê kịp thời cung cấp thông tin, số liệu, giúp cho việc phân tích, đánh giá, nhận định, dự báo, nhất là những thông tin, số liệu thống kê về kinh tế - xã hội, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, phục vụ Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và đại hội đảng bộ các cấp thuộc thành phố.

Cục cần có kế hoạch tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, lý luận chính trị để nâng cao chất lượng nhân lực làm công tác thống kê; tăng cường trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, thu thập, xử lý thông tin, phân tích, đánh giá số liệu được nhanh chóng, khoa học, hiệu quả.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t