Thành phố Hà Nội và Đà Nẵng chia sẻ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương (12:22 24/08/2019)


HNP - Ngày 20/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2138-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đó, thành phố Hà Nội và Đà Nẵng đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ.

Chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành hệ thống và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tăng cường hợp tác, trao đổi trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; tổ chức bộ máy ở cấp cơ sở, sắp xếp cán bộ bán chuyên trách tại xã, phường, thị trấn; kinh nghiệm trong việc xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho địa phương.

Hai địa phương thống nhất chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước và cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực mà cả hai thành phố có thế mạnh, như: Quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị, xây dựng đô thị thông minh - chính quyền điện tử, phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý đầu tư, quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp sau đăng ký, quản lý thuế, quản lý tài chính ngân sách, quản lý thị trường, quản lý đất đai.

Hai địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế chính sách thu hút đầu tư; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn. Hợp tác trong kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược; phối hợp xác định ngành, lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên phát triển dựa trên lợi thế của mỗi địa phương. Xây dựng các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư chung trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, xây dựng thương hiệu chung nhằm định vị hình ảnh và giới thiệu với các nhà đầu tư nước ngoài.

Hai địa phương trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị theo hướng phát triển bền vững, phục vụ cộng đồng; xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu không gian đô thị, phục vụ công tác tham mưu hoạch định các định hướng phát triển thành phố và quản lý quy hoạch đô thị; hoàn th