Chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) (10:42 31/07/2019)


HNP - Ngày 26/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU, triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Theo kế hoạch, nội dung tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư và văn bản chỉ đạo của Thành ủy (nếu có); đánh giá kết quả đạt được sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW; đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương từ khi có Chỉ thị số 32-CT/TW; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong tổ chức triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW và nguyên nhân; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.
 
Về tổ chức kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW (có kế hoạch riêng) do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì; phối hợp thực hiện, gồm: Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Sở Tư pháp; thời gian thực hiện và hoàn thành trong tháng 8/2019.
 
Về xây dựng báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của các cấp ủy đảng thành phố, chủ trì thực hiện là các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy; thời gian thực hiện gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND thành phố hoàn thành trước ngày 15/8/2019.
 
Về xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, chủ trì thực hiện là các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy liên quan; thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 15/8/2019.
 
Xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Thường vụ Thành ủy; gửi lấy ý kiến các ban xây dựng Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy; tổng hợp ý kiến, hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ trì thực hiện là Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban cán sự đảng UBND thành phố. Phối hợp thực hiện là các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy. Thời gian thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 10/9/2019.
 
Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thưc hiên Chỉ thị số 32-CT/TW: Chủ trì thực hiện là Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban cán sự đảng UBND thành phố, có hình thức khen thưởng của cả Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố. Phối hợp thực hiện là: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Tư pháp Hà Nội; thời gian thực hiện và hoàn thành trong tháng 9/2019.
 
Phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TVV (Theo kế hoạch của Trung ương), cơ quan được giao chủ trì thực hiện là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Phối hợp thực hiện là các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy. Thời gian thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 9/2019.
 
Tổ chức hội nghị tổng kết 15 thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW gắn với việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, cơ quan được giao chủ trì thực hiện là Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tham mưu thực hiện là Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy. Phối hợp thực hiện là các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, thị ủy; thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 30/9/2019.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t