Chuẩn bị sơ kết 5 năm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (10:40 31/07/2019)


HNP - Ngày 26/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 158-KH/TU, triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Theo đó, nội dung sơ kết, đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các sở, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban MTTQ Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, những kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém cần khắc phục, rút kinh nghiệm.
 
Bên cạnh đó, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, khó khăn vướng mắc và các giải pháp thực hiện): Việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; trách nhiệm của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội; việc hoàn thiện cơ chế, chính sách trong triển khai tín dụng chính sách xã hội; việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thành phố; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; đề xuất, kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới.
 
Trong kế hoạch này, Thành ủy chỉ đạo, cấp cơ sở: Xây dựng báo cáo sơ kết gửi cấp trên trước ngày 5/8/2019. Cấp huyện, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: Căn cứ báo cáo sơ kết từ cơ sở, xây dựng báo cáo của cấp mình, tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ cấp ủy góp ý kiến, gửi về Ban cán sự đảng UBND thành phố để tổng hợp chung, xây dụng dự thảo báo cáo của Thành ủy trước ngày 15/8/2019. Còn cấp thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết trước 25/8/2019; báo cáo Trung ương trước ngày 30/8/2019.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t