Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy (10:38 31/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2103-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, quý II/2019.

Theo đó, về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong phát triển nông nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ bệnh dịch đến từng hộ chăn nuôi; phát hiện và xử lý sớm, triệt để ngay từ giờ đầu, hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, xử lý dịch bệnh theo quy định.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm và phát triển bền vững. Tiếp tục duy trì và phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển mạnh các hình thức hợp tác, liên kết giữa hộ gia đình với các tổ chức tín dụng, tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực của ngành nông nghiệp từ thành phố đến cơ sở. Chú trọng công tác phòng, chống thiên tai, kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp; triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình mỗi xã một sản phẩm đảm bảo đạt yêu cầu, hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Hội Nữ trí thức thành phố chọn mô hình điểm, khuyến khích làm công tác tuyên truyền hình thành chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nghiên cứu và phối hợp để nhân rộng mô hình mới.

Trong xây dựng NTM: Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình sau năm 2020. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị.

Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xây dựng NTM; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng NTM; vận động các quận tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các huyện ngoại thành xây dựng NTM.

Các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục rà soát, tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn để thực hiện chương trình; có chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 huyện Gia Lâm, Quốc Oai đạt chuẩn NTM năm 2018. Thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Toàn Thành phố phấn đấu tăng thêm 30 xã đạt chuẩn NTM, 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Tâp trung thực hiện tốt, hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở nông thôn trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh nông thôn, đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ.

Về nâng cao đời sống nông dân: Tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình của thành phố về giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng nhanh năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn. Quan tâm phát triển các khu, cụm công nghiệp và làng nghề để giải quyết việc làm cho nông dân, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn. Phát triển hệ thống dịch vụ để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t