Chuẩn bị tổng kết Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (12:46 31/07/2019)


HNP - Ngày 26/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU, triển khai tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005, của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Theo kế hoạch, nội dung tổng kết, gồm: Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó, tập trung đánh giá việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện mục tiêu, quan điểm, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật được nêu trong Nghị quyết.

Kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật được nêu trong Nghị quyết, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm: Kết quả ban hành, kiểm tra, xử lý VBQPPL của địa phương giai đoạn 2005-2019; tình hình thực hiện quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL theo Luật ban hành VBQPPL. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thi hành pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác áp dụng pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật. Công tác kiện toàn tổ chức và đảm bảo điều kiện hoạt động của bộ máy xây dựng và thi hành pháp luật của địa phương; việc bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức làm công tác pháp luật ở địa phương. Tình hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật ở địa phương.

Bên cạnh đó, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đề xuất nhu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới. Các kiến nghị, đề xuất về đổi mới công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, giải pháp tổ chức thi hành pháp luật.

Thành ủy yêu cầu: Nội dung tổng kết phải bám sát mục tiêu, quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Nghị quyết số 48-NQ/TW; đánh giá khách quan, toàn diện về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Thủ đô trong 15 năm qua. Kế thừa kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đã tiến hành vào năm 2015, trọng tâm hướng vào việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp cơ bản được nêu trong Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ với tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 4/4/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học; công tác tổng kết tiến hành khẩn trương, nghiêm túc theo kế hoạch, đảm bảo thiết thực, tiệt kiệm, hiệu quả.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t