Tập trung cao độ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp (11:32 24/07/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 76-TB/BCĐ, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng BCĐ Cải cách tư pháp Thành ủy tại Hội nghị giao ban BCĐ 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 06-ĐA/TU của Thành ủy, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, đề ra các giải pháp, khắc phục khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời, rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình số 69-CTr/BCĐ của BCĐ Cải cách tư pháp của Thành ủy về trọng tâm công tác năm 2019, bảo đảm tiến độ, hiệu quả; các đơn vị, sở, ngành cần chủ động chuẩn bị công tác tổng kết: Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thông pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”; Chỉ thị 39-CT/TW ngày 9/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, CCHC, cải cách tư pháp.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tư pháp. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL; nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật về tố tụng; rà soát các VBQPPL do liên ngành tư pháp thành phố ban hành để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định bảo đảm phù hợp với văn bản pháp luật mới.

Phấn đấu nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%, tỷ lệ khám phá tội phạm đạt trên 75%, khám phá trọng án đảm bảo đạt trên 90%, cố gắng hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội giao. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các loại án; thực hiện tốt việc tranh tụng trong xét xử theo quy định pháp luật, không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng.

Tòa án Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân hai cấp trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc chỉ đạo giải quyểt những vụ án theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giải quyết tốt những vụ án lớn, vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là những vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội phối hợp với các cơ quan tư pháp thành phố theo dõi, đôn đốc, thường xuyên báo cáo tiến độ.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy, cấp ủy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, các cơ quan dân cử tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, triệt để, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm trong hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp. Tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế, cơ quan tư pháp các nước trong hoạt động phòng chống tội phạm...


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t