Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư (15:00 19/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Nghị quyết xác định rõ quan điểm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hiện nay của cả hệ thống chính trị thành phố để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Về mục tiêu của Nghị quyết là: Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước và người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. Kịp thời đề ra và triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời ngăn chặn và giảm thiểu các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp phát sinh trong công tác trên.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân Thủ đô. Hằng năm, chỉ đạo kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết để đánh giá, rút kinh nghiệm theo quy định.

Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo tăng cường giám sát, chất vấn việc thực hiện các quy định trong quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố xây dựng và tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư nói chung và việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết này.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những bất cập về cơ chế, chính sách hiện nay trong quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; xác định những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, làm căn cứ để các cấp chính quyền xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định. Rà soát, kiến nghị các cơ quan Trung ương ban hành kịp thời các quy định về quản lý và sử dụng nhà chung cư. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chủ động hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng tích cực hưởng ứng, tuân thủ quy định về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban cán sự đảng UBND thành phố nghiên cứu xây dựng mô hình chi bộ, tổ dân phố, ban công tác Mặt trận Tổ quốc và chi hội các đoàn thể chính trị cho phù hợp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết; định hướng các cơ quan thông tin và truyền thông tại các nhà chung cư đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Ban cán sự đảng các cơ quan tư pháp thành phố chủ động và tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, xét xử nhanh, dứt điểm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh từ hoạt động đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng chung cư; kiên quyết khởi tố, truy tố và xét xử các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo quy định.

Các Quận, Huyện, Thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết; các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo chính quyền quận, huyện, thị đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tại địa phương; giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Nghị quyết theo quy định.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật