Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí (16:23 13/07/2019)


HNP - Ngày 11/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2079-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động. Khắc phục tình trạng thông tin một chiều, không chính xác. Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu.

Ban Cán sự đảng UBND Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” và Công văn số 219-CV/BCĐTW, ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về “rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng PCTN”; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, nhất là tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt và thất thoát; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức về PCTN ở các cấp, các ngành. Kiên quyết đưa ra khỏi các cơ quan có chức năng PCTN những cán bộ vi phạm pháp luật, tiêu cực nhũng nhiễu.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng, trong các cơ quan bảo vệ pháp luật; tập trung phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi; các vụ việc, vụ án Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 28/3/2019, thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 1 và Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 29/5/2019 thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014, của Bộ Chính trị và Kế hoạch 115-KH/TU, ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015, của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 15/3/2016, của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tổng hợp việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước năm 2019.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy, tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình 07-CTr/TU tại một số địa phương, đơn vị trên cơ sở kết quả kiểm tra để đánh giá tổng kết việc thực hiện Chương trình 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các đoàn kiểm tra, khảo sát của trung ương về công tác PCTN, lãng phí.    

Phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và của các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình tiếp tục duy trì tốt chế độ giao ban, báo cáo, đôn đốc các cơ quan nội chính thành phố và các quận, huyện, thị ủy chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch đã đề ra; tiếp tục đôn đốc thực hiện, tổng kết 13 chuyên đề của Chương trình 07-CTr/TU theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố”.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật