Cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội (16:17 11/07/2019)


HNP - Ngày 9/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 6721/QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.

Theo đó, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy Hà Nội, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, CB, CC, VC ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Trường có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Thành phố và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; CB, CC, VC cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác.

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện. Thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã. Bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập. Đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Về tổ chức bộ máy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội có 1 Hiệu trưởng và không quá 2 Phó Hiệu trưởng; có 3 khoa và 2 phòng: Khoa Lý luận cơ sở; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Nhà nước và Pháp luật; Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật