Chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (16:18 11/07/2019)


HNP - Ngày 8/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, nội dung Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung sau: Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ bảo đảm các yêu cầu sau: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo tổ chức tốt thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của của các cấp ủy phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài h