Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên gắn với các nhiệm vụ chính trị (10:07 09/07/2019)


HNP - Ngày 4/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2066-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Hội nghi gặp mặt, đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô.

Theo đó, về nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Thủ đô thời gian tới: Các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố cần triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của thành phố và nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong đó, tập trung giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ Tổ quốc; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh niên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ”. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên gắn với các nhiệm vụ chính trị, vấn đề cấp bách của thành phố. Tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn theo hướng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tích cực chăm lo, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo; tạo môi trường để thanh niên cống hiến và trưởng thành.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của thành phố trong công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng; thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố; tích cực tham gia ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh; cùng với các ngành, các cấp tăng tốc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra; tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí, vai trò của tổ chức đoàn. Tích cực phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở. Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Các cấp bộ đoàn cần tăng cường hơn nữa các hoạt động xung kích, tình nguyện trong mỗi tổ chức đoàn và trong mỗi đoàn viên thanh niên gắn với các nhiệm vụ chính trị, vấn đề cấp bách của thành phố. Phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp trí tuệ, sáng kiến trong việc giải quyết các vấn đề nóng của Thủ đô...

Cấp ủy các cấp cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên tại địa phương cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội khác tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Quan tâm tới cán bộ trẻ, cán bộ đoàn có phẩm chất, năng lực, tâm huyết để đào tạo, bồi dưỡng lực lượng kế cận, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật